ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അത്യപൂർവ്വ ഫോർമുല - മാജിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് 

Magic Video Course (1 year Validity)  + Live Classes + Notes + WhatsApp Support 

Your Free Trial Classes - Enjoy!

cHAPTER 1

Chapter 1- Unit 1

ഫോർമാറ്റുകളിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാം. മാജിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയ രീതി അനുസരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആകെ വേണ്ടത്  ഒരു ഫോർമാറ്റും കുറച്ച് idea units കളുമാണ്.  Watch 1st Chapter.


Chapter 1- Unit 2

ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതായ Structure : I  like it, I agree with you,  we know each other for years,  I respect all, they work in a bank.ഇത് എങ്ങിനെ രൂപപ്പെടുന്നു ?  ഈസിയായി തുടങ്ങാം.


Chapter 1  - Unit 3

structure പുരോഗമിക്കുന്നു.  I don't like it. I don't agree with you. We don't work in the same company. They don't know Hindi. 

Chapter 1- Unit 4

ഈ Structure  ലൂടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങിനെയാണ്:

Do you know her?  Do you live in the city or village? Where do you work? Which colour  do you like?

Chapter 1 - Unit 5

സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ  Idea Units  മതി. Idea Units കളുടെ മഹാ രഹസ്യം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു.  Watch Unit 5


Buy Full Course

Rs. 1,200/-

(1 year Validity)

Magic Video HD Course + Daily WhatsApp Classes + Weekly Live Classes + PDF Notes +  Personal Mentor

Buy Now

Excellent English speaking skill is  the passport to your dream life. 

Meet the founder of Magic English : SADIK UDUMA


The man behind Magic English : Sadik Uduma.   He is the founder of Magic English who crafted this beautiful course single handedly  from the scratch, by reading the minds of Keralites who aspire for being an excellent English speaker.  He has carved out this amazingly stunning Magic Formula, Magic English,  for learning English faster and quicker. 

Sadik Uduma  is basically a finance professional who has built the most envious career in the corporate world in the middle-east. He has worked in Dubai , Iraq and Qatar, with most renowned world-class companies and also   has emerged recently as the most sought-after corporate- trainer, IELTS Trainer as well as English Communication Coach.  He has been working in the middle East for the last 20 years and still making his presence felt in those regions. 

He has already taught more than 8000 students online and offline and his Magic English courses have been welcomed by hundreds of organizations to teach their employees, schools and other institutions. 


He can be reached on : [email protected]


Magic English Academy

Magic English Academy in  Cochin  is an institute that aids in the development and refinement of one's English communication skills. This establishment was built with an aim to become one of the preferred language training institutes in the region and provide online classes worldwide with this effective E-learning platform, apart from the direct classes.  


Address

Magic English Academy
Trikkakkara, Temple Road
Ernakulam
Tel : +91  755990 5511, +91 73961 83277Support 

Chat With Us on WhatsApp